എൻ. ബാലാമണിയമ്മ | Balamani Amma

balamani amma

മാതൃത്വത്തിന്റെ കവയത്രി എന്നറിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖയായ എഴുത്തുകാരിയാണ് നാലപ്പാട്ട് ബാലാമണിയമ്മ Balamani Amma. ചിറ്റൂർ കോവിലകത്ത് കുഞ്ഞുണ്ണി രാജയുടെ നാലപ്പാട്ട് കൊച്ചുകുട്ടിയമ്മയുടെ മകളായി 1909 ജൂലൈ 19ന് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ നാലപ്പാട്ട് തറവാട്ടിൽ ജനനം. പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരനായ നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോൻ അമ്മാവൻ ആയിരുന്നു. പതിനാറാം വയസ്സു മുതൽ കവിത എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ ബാലാമണിയമ്മക്ക് ഔപചാരികമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അമ്മാവൻറെ ശിക്ഷണമാണ് സാഹിത്യത്തിൽ മുന്നേറാൻ ബാലാമണിയമ്മക്ക് പ്രചോദനമായത്. പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മാതൃഭൂമി മാനേജും ഡയറക്ടർ മാനേജർ … Read more

കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ – Kerala Varma Pazhassi Raja PSC Notes

Pazhassi Raja

ജീവചരിത്രം :-പഴശ്ശിരാജ (Pazhassi Raja)  (1753-1805) പഴശ്ശിരാജ ചരിത്രം കുറിപ്പ് മലയാളം തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ഉയർന്നുവന്ന മറ്റൊരു ചെറുത്തുനില് പ്രസ്ഥാനമാണ് പഴശ്ശിവിപ്ലവം. 1793-ൽ പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ എതിർപ്പിനെ വകവെക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവനായ കുറുമ്പനാട്ടു രാജാവിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കോട്ടയം പ്രദേശത്തെ പാട്ടം പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകി. കോട്ടയത്തെ എല്ലാ നികുതി പിരിവുകളും സ്തംഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഴശ്ശി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കലാപത്തിനൊരുങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ആപൽക്കാരിയായ ശത്രുവായി കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങി. പഴശ്ശി കലാപത്തെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി അവർ സൈന്യത്തെ … Read more