Ldc 2024 Syllabus PDF Malayalam [New]

ldc 2024 syllabus, ldc 2024 syllabus pdf, 503/2023 ldc 2024 syllabus malayalam, ldc syllabus 2024 pdf malayalam, kerala psc ldc syllabus 2024, kerala psc ldc syllabus, ldc prelims syllabus 2024, ldc prelims syllabus 2024, ldc exam date 2024, kerala psc ldc syllabus 2024 pdf malayalam, 503/2023 psc syllabus

ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ 2024 യിൽ നടക്കാന് പോകുന്ന ld clerk പരീക്ഷയുടെ വിശദമായ സിലബസ് പരിശോധിക്കാം. Ld clerk പോലെയുള്ള പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യഗാർഥികൾ നിർബന്ധമായും പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് മനസിലാക്കിയിരിക്കണം. പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് മേടിക്കാൻ ഇത് സഹായകരമാകും.

ldc 2024 syllabus

Sl.Noവിഷയംമാർക്ക്
Iപൊതുവിജ്ഞാനം50
ചരിത്രം5
ഭൂമിശാസ്ത്രം5
ധനതത്വശാസ്ത്രം5
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന5
കേരളം – ഭരണവും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും5
ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജനാരോഗ്യവും6
ഭൗതീക ശാസ്ത്രം3
രസതന്ത്രം3
കല , കായികം ,സാഹിത്യം ,സംസ്കാരം5
കമ്പ്യൂട്ടർ – അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ3
സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ5
IIആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ20
IIIലഘു ഗണിതവും ,മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണ പാടവ പരിശോധനയും10
IVGeneral English10
Vപ്രാദേശിക ഭാഷകൾ (മലയാളം , കന്നഡ ,തമിഴ് ) 10
ldc 2024 syllabus

ldc 2024 syllabus

Part I: പൊതുവിജ്ഞാനം:- (50 Marks)

ചരിത്രം (5 Marks)
 1. കേരളം –  യൂറോപ്യന്‍മാരുടെ വരവ്‌ – യൂറോപ്യന്‍മാരുടെ സംഭാവന – മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ മുതല്‍ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാള്‍ വരെ, തിരുവിതാംകൂറിന്‍റെ ചരിത്രം – സാമൂഹയ, മത, നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥനങ്ങള്‍ – കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥനങ്ങള്‍ – കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകള്‍ – ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം – 1956- നു ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹൃ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം.
 2. ഇന്ത്യ-  രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം- ബ്രിട്ടീഷ്  ആധിപത്യം – ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം – ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രൂപികരണം – സ്വദേശി പ്രസ്ഥനം – സാമൂഹ്യപരിഷ്ടരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ – വര്‍ത്തമാനപത്രങ്ങള്‍ – സ്വാതന്ത്രയസ്മരചരിത്രകാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും – സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും – ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം – സംസ്ഥനങ്ങളുടെ പുന: സംഘടന – ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പുരോഗതി – വിദേശ നയം.
 3. ലോകം –  ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം (Great Revolution) – അമേരിക്കന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം – ഫ്രഞ്ച്‌ വിപ്ലവം – റഷ്യന്‍ വിപ്ലവം – ചൈനീസ്‌ വിപ്ലവം – രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം – ഐകൃ രാഷ്ട്ര സംഘടന, മറ്റ്‌ അന്താരാഷ്ട സംഘടനകള്‍
ഭൂമിശാസ്ത്രം (5 Marks)
 1. ഭൂമിശാസ്ത്രതിന്റെ അടിസ്ഥന തത്വങ്ങള്‍ – ഭൂമിയുടെ ഘടന – അന്തരീക്ഷം – പാറകള്‍ – ഭൗമോപരിതലം – അന്തരീക്ഷ മര്‍ദ്ദവും കാറ്റും – താപനിലയും ഋതുക്കളും  – ആഗോളപ്രശ്നങ്ങള്‍ – ആഗോളതാപനം – വിവിധതരം മലിനീകരണങ്ങള്‍ – മാപ്പുകള്‍ – ടോപ്പോഗ്രാഫിക്‌ മാപ്പുകള്‍, അടയാളങ്ങള്‍ – വിദൂരസംവേദനം – ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരസംവിധാനം – മഹാസമുദ്രങ്ങള്‍ – സ്മുദ്രചലനങ്ങള്‍ – ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍ – ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും
 1. ഇന്ത്യ : ഭൂപ്രകൃതി – സംസഥാനങ്ങൾ  അവയുടെ സവിശേഷതകള്‍ – ഉത്തര പർവതമേഖല -നദികള്‍ – ഉത്തര മഹാസമതലം   – ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി- തീരദേശം – കാലാവസ്ഥ സ്വാഭാവിക സസ്യ പ്രകൃതി – കൃഷി – ധാതുക്കളും വ്യവസായവും – ഊർജ്ജ സ്രോതസുകൾ – റോഡ്‌ – ജല – റെയില്‍ -വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍
 1. കേരളം : ഭൂപ്രകൃതി – ജില്ലകള്‍, സവിശേഷതകള്‍ – നദികള്‍ – കാലാവസ്ഥ – സ്വാഭാവിക സസ്യ പ്രകൃതി – വന്യജീവി – കൃഷിയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും – ധാതുകങ്ങളും വ്യവസ്ഥയവും – ഊർജജ  സ്രോതസുകൾ – റോഡ്‌ – ജല -റെയില്‍ – വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍.
ധനതത്വശാസ്ത്രം (5 Marks)

ഇന്ത്യ – സാമ്പത്തിക രംഗം- പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള്‍ –പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ, നീതി ആയോഗ്, നവസമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ, ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ, കാർഷിക വിളകൾ, ധാതുക്കൾ, ഹരിതവിപ്ലവം.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന (5 Marks)

ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി, ആമുഖം, പൗരത്വം- മൗലികാവകാശങ്ങൾ- നിർദേശകതത്വങ്ങൾ- മൗലിക കടമകൾ, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഭേദഗതികൾ (42, 44, 52, 73, 74, 86, 91) പഞ്ചായത്തീരാജ്, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ചുമതലകളും- യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്- സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്- കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്.

കേരളം – ഭരണവും ഭരണസംവിധാനങ്ങളും (5 Marks)

കേരളം സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ്, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ, സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ ആസൂത്രണ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി, തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണം, തൊഴിലും ജോലിയും, ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ, ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം.

ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജനാരോഗ്യവും (6 Marks)
 • മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്‌
 • ജീവകങ്ങളും ധാതുക്കളും അവയുടെ അപര്യാപ്ലപതാ രോഗങ്ങളും
 • സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും
 • കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
 • ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ
 • അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിജ്ഞാനം
 • പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും
ഭൗതികശാസ്ത്രം (3 Marks)
 1. ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകൾ, ദ്രവ്യം- യൂണിറ്റ്, അളവുകളും തോതും.
 2. ചലനം- ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ- മൂന്നാം ചലന നിയമം- ആക്കം- _ മോഷൻ- മൂന്നാം ചലന നിയമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ, ISRO യുടെ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങൾ
 3. പ്രകാശം- ലെൻസ്, ദർപ്പണം- r =2f എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി യുള്ള ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രകാശത്തിന്റെ വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങൾ- മഴവില്ല്- പൂക്കളുടെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് സ്പെക്ട്രം, IR Rays- UV Rays- X Rays- ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട്.
 4. ശബ്ദം- വിവിധതരം തരംഗങ്ങൾ -വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവേഗം, അനുരണനം, ആവർത്തന പ്രതിപതനം
 5. ബലം – വിവിധ തരം ബലങ്ങൾ -ഘർഷണം- ഘർഷണത്തിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളും ദോഷങ്ങളും, ദ്രാവക മർദ്ദം- പ്ലവക്ഷമബലം- ആർക്കമിഡീസ് തത്വം- പാസ്കൽ നിയമം- സാന്ദ്രത- ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത- _ ബലങ്ങൾ- കേശിക ഉയർച്ച- വിസകസ് ബലം – പ്രതല ബലം
 6. ഗുരുത്വാകർഷണം അഭികേന്ദ്ര ബലം, അപകേന്ദ്രബലം,  ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, പാലായനപ്രവേഗം പിണ്ഡവും ഭാരവും, g യുടെ മൂല്യം ഭൂമിയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ g യുടെ മൂല്യം
 7. താപം -താപനില വിവിധതരം തെർമോമീറ്ററുകൾ, ആർദ്രത -ആപേക്ഷിക ആർദ്രത
 8. പ്രവർത്തി -ഊർജ്ജം -പവർ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ -ഉത്തോലകങ്ങൾ, വിവിധതരം ഉത്തോലകങ്ങൾ
രസതന്ത്രം (3 Marks)
 1. ആറ്റം -തന്മാത്ര- ദ്രവ്യത്തിന് വിവിധ അവസ്ഥകൾ -രൂപാന്തരത്വം -വാതക നിയമങ്ങൾ – _
 2. മൂലകങ്ങൾ- ആവർത്തന പട്ടിക- ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും- രാസ ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ- രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ- ലായനികൾ- മിശ്രിതങ്ങൾ- സംയുക്തങ്ങൾ
 3. ലോഹങ്ങൾ- അലോഹങ്ങൾ- ലോഹസങ്കരങ്ങൾ, ആസിഡും ആൽക്കലിയും- pH മൂല്യം- ആൽക്കലോയിഡുകൾ
I. കല, കായിക, സാഹിത്യ, സംസ്കാരം (5 Marks)

കല

     കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ ശ്രാവ്യകലകൾ ഇവയുടെ ഉദ്ഭവം, വ്യാപനം, പരിശീലനം എന്നിവകൊണ്ട്

 • പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ
 • പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ
 • പ്രശസ്തമായ വ്യക്തികൾ
 • പ്രശസ്തമായ കലാകാരൻമാർ
 • പ്രശസ്തമായ എഴുത്തുകാർ

കായികം

 1. കായികരംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്രപതിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലേയും ലോകത്തിലെയും പ്രധാന കായിക താരങ്ങൾ, അവരുടെ കായികയിനങ്ങൾ, അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ, അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമതികൾ.
 2. പ്രധാന അവാർഡുകൾ -അവാർഡ് ജേതാക്കൾ ഓരോ അവാർഡും ഏത് മേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് നൽകുന്നത് എന്ന അറിവ്
 3. പ്രധാന ട്രോഫികൾ -ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ? കായിക ഇനങ്ങൾ
 4. പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങൾ -പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണം
 5. കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദങ്ങൾ
 1. ഒളിമ്പിക്സ്
 • അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
 • പ്രധാന വേദികൾ/ രാജ്യങ്ങൾ
 • പ്രശസ്തമായ വിജയങ്ങൾ/ കായിക താരങ്ങൾ
 • ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങൾ
 • വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ്പാ
 • പാര ഒളിമ്പിക്സ്
 1. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, കോമ്മൺവെൽത് ഗെയിംസ്, സാഫ് ഗെയിംസ്
 • വേദികൾ
 • രാജ്യങ്ങൾ
 • ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം
 • ഇതര വസ്തുതകൾ
 1. ദേശീയ ഗെയിംസ്
 2. ഗെയിംസ് ഇനങ്ങൾ – മതസരങ്ങൾ – താരങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ
 3. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങൾ/ വിനോദങ്ങൾ

സാഹിത്യം

 1. മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ -ആദ്യ കൃതികൾ, കർത്താക്കൾ
 2. ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലേയും പ്രധാന കൃതികൾ അവയുടെ കർത്താക്കൾ
 3. എഴുത്തുകാർ -തൂലികാ നാമങ്ങൾ, അപരനാമങ്ങൾ
 4. കഥാപാത്രങ്ങൾ -കൃതികൾ
 5. പ്രശസ്തമായ വരികൾ -കൃതികൾ- എഴുത്തുകാർ      
 6. മലയാള പത്ര പ്രവർത്തന ത്തിന്റെ ആരംഭം തുടക്കം കുറിച്ചവർ ആനുകാലികങ്ങൾ
 7. പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ ബഹുമതികൾ
 • അവാർഡിന് അർഹരായ എഴുത്തുകാർ
 • കൃതികൾ
 1. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികൾ അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ
 2. മലയാള സിനിമയുടെ ഉത്ഭവം, വളർച്ച, നാഴികക്കല്ലുകൾ, പ്രധാന സംഭാവന നൽകിയവർ, മലയാള സിനിമയുടെ ദേശീയ അവാർഡും.

സംസ്കാരം

 1. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങൾ
 2. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക നായകർ, അവരുടെ സംഭാവനകൾ
കമ്പ്യൂട്ടർ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ (3 Marks)

1. Hardware

 • Input Devices (Names and uses)
 • Output Devices (Names and uses/features)
 • Memory devices – Primary and Secondary (Examples, Features)

2. Software

 • Classification – System software and Application software
 • Operating System – Functions and examples
 • Popular Application software packages – Word processors, Spreadsheets, Database packages, Presentation, Image editors (Uses, features and fundamental concepts of each)
 • Basics of programming – Types of instructions (Input, Output, Store, Control transfer) (Languages need not be considered)

3. Computer Networks

 • Types of networks – LAN, WAN, MAN (Features and application area)
 • Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway (Uses of each)

4. Internet

 • Services – WWW, E-mail, Search engines (Examples and purposes)
 • Social Media (Examples and features)
 • Web Designing – Browser, HTML (Basics only)
 • E-governance

5. Cyber Crimes and Cyber Laws

 • Types of crimes (Awareness level)
 • IT Act and Other laws (Awareness level)
സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ (5 marks)
 • Right to Information Act – Information Exempted; Constitution of Information Commissions- Powers and Functions.
 • Protection of Consumers – Rights of Consumers.
 • Law for the Protections of Vulnerable Sections – Protection of Civil Rights – Atrocities against SC & ST – National Commission for SC / ST- Kerala State SC/ST Commission – National and State Minority Commission – National Human Rights Commission and State Human Rights Commission – Protection of Senior Citizen.
 • Protection and Safeguarding of Women – Offences affecting Public Decency and Morals. National and State Commission for Women – The Protection of Women (from Domestic Violence) Act, 2005.
 • Protection and Safeguards of Children – Protection of Children from Sexual Offence (POCSO) Act, 2012.
ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ (20 Marks)
III. ലഘുഗണിതവും, മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും

(i). ലഘു ഗണിതം (5 മാർക്ക്)

 • സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും (Numbers and Basic Operations)
 • ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും (Fraction and Decimal Numbers)
 • ശതമാനം (Percentage)
 • ലാഭവും നഷ്ടവും (Profit and Loss)
 • സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും (Simple and Compound Interest)
 • അംശബന്ധവും അനുപാതവും (Ratio and Proportion)
 • സമയവും ദൂരവും (Time and Distance)
 • സമയവും പ്രവൃത്തിയും (Time and Work)
 • ശരാശരി (Average)
 • കൃതങ്കങ്ങൾ(Laws of Exponents)
 • ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ്, വിസ്തീർണ്ണം, വ്യാപ്തം തുടങ്ങിയവ (Mensuration)
 • പ്രോഗ്രേഷനുകൾ (Progressions)

(ii). മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും (5 മാർക്ക്)

 • ശ്രേണികൾ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ, അക്ഷര ശ്രേണികൾ (Series)
 • ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ (Problems on Mathematics Signs)
 • സ്ഥാന നിർണ്ണയ പരിശോധന
 • സമാന ബന്ധങ്ങൾ (Analogy – Word Analogy, Alphabet Analogy, Number Analogy)
 • ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക (Odd man out)
 • സംഖ്യാവലോകന പ്രശ്നങ്ങൾ
 • കോഡിംഗും ഡീകോഡിംഗും (Coding and De Coding)
 • കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ (Family Relations)
 • ദിശാവബോധം (Sense of Direction)
 • ക്ലോക്കിലെ സമയവും കോണളവും (Time and Angles)
 • ക്ലോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും (Time in a clock and its reflection)
 • കലണ്ടറും തീയതിയും (Date and Calendar)
 • ക്ലറിക്കൽ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ (Clerical Ability)
General English (10 Marks)

A. English Grammar (5 Marks)

 • Types of Sentences and Interchange of Sentences.
 • Different Parts of Speech.
 • Agreement of Subject and Verb.
 • Articles – The Definite and the Indefinite Articles.
 • Uses of Primary and Modal Auxiliary Verbs
 • Tag Questions
 • Infinitive and Gerunds
 • Tenses
 • Tenses in Conditional Sentences
 • Prepositions
 • The Use of Correlatives
 • Direct and Indirect Speech
 • Active and Passive voice
 • Correction of Sentences

B. Vocabulary (5 Marks)

 • Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
 • Word formation from other words and use of prefix or suffix
 • Compound words
 • Synonyms
 • Antonyms
 • Phrasal Verbs
 • Foreign Words and Phrases
 • One Word Substitutes
 • Words often confused
 • Spelling Test
 • Idioms and their Meanings
പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ (മലയാളം/ തമിഴ്/ കന്നഡ) (10 Marks)

A. Malayalam

 • പദശുദ്ധി
 • വാക്യശുദ്ധി
 • പരിഭാഷ
 • ഒറ്റപ്പദം
 • പര്യായം
 • വിപരീത പദം
 • ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
 • സമാനപദം
 • ചേർത്തെഴുതുക
 • സ്ത്രീലിംഗം
 • പുല്ലിംഗം
 • വചനം
 • പിരിച്ചെഴുതൽ
 • ഘടക പദം (വാക്യം ചേർത്തെഴുതുക)

B. Kannada

 • Word Purity / Correct Word
 • Correct Sentence
 • Translation
 • One Word / Single Word / One Word Substitution
 • Synonyms
 • Antonyms
 • Idioms and Proverbs
 • Equivalent Word
 • Join the Word
 • Feminine Gender, Masculine Gender
 • Number
 • Sort and Write

C. Tamil

 • Correct Word
 • Correct Structure of Sentence
 • Translation
 • Single Word
 • Synonyms
 • Antonyms / Opposite
 • Phrases and Proverbs
 • Equal Word
 • Join the Word
 • Gender Classification – Feminine, Masculine
 • Singular, Plural
 • Separate
 • Adding Phrase

Ldc 2024 syllabus pdf malayalam [New]

Also read :NEW lsgs syllabus 2024 Kerala psc [PDF]

Leave a Comment